kpv-cr.cz kpv-cr.cz - KPV ?R – Konfederace politickych vězň? ?eské republiky

kpv-cr.czWebsite Profile

Title: KPV ?R – Konfederace politickych vězň? ?eské republiky
Keywords:
Description:KPV ?R – Konfederace politickych vězň? ?eské republiky Menu P?ejít k obsahu webu Aktuality Kdo jsme Vedení KPV ?R Informace pro ?leny KPV Fotoreportá?e Kontakt Pobo?ky Smute?ní oznámení Dne 20.1.2017
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

kpv-cr.cz Information

Website / Domain:kpv-cr.cz
Website IP Address:31.15.10.37
Domain DNS Server:gama.ns.active24.sk,alfa.ns.active24.cz,beta.ns.active24.cz

kpv-cr.cz ranks

Alexa Rank:11327001
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

kpv-cr.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$10,081
Daily Revenue:$27
Monthly Revenue:$828
Yearly Revenue:$$10,081
Daily Unique Visitors:2,541
Monthly Unique Visitors:76,230
Yearly Unique Visitors:927,465

kpv-cr.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server nginx
Date Mon, 24 Sep 2018 03:07:20 GMT

kpv-cr.cz WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

kpv-cr.cz Similar Website

Domain WebSite Title
politicti-vezni.cz Sdru?ení byvalych politickych vězň?
policie.cr Policie ?R - Policie ?eské republiky
dcery.cz Dcery, dcery politickych vězň? z 50. let
kvetenacr.cz Květena ?eské republiky - plané rostliny ?R | www.kvetenacr.cz |
volba-prezidenta.cz Volba prezidenta ?eské republiky - Volba prezidenta ?R
asociacekraju.cz Asociace kraj? ?eské republiky (AK?R)
smenarna-praha1.cz Směnárna - Exchange Praha Politickych vězň? 21, Praha 1 - Dom?
prezidenticr.cz Prezidenti ?R p?edstavení kandidát? na post prezidenta ?eské republiky |
schp.cz Svaz chemického pr?myslu ?eské republiky - SCHP ?R index
aschk.cz ASCHK ?R | Asociace svaz? chovatel? koní ?eské republiky
bobtailclub.cz Bobtail club ?eské Republiky | Oficiální stránky klubu chovatel? bobtail? ?R
svz-cr.cz Svaz voják? v záloze ?eské republiky - SVZ ?R - úvod
ustavinformatiky.cz ústav informatiky Akademie věd ?eské Republiky | ústav informatiky AV ?R
domaci-pece.info NCDP ?R | Národní centrum domácí pé?e ?eské republiky
sporty-cz.cz Novinky | Sdru?ení sportovních svaz? ?eské republiky - SSS ?R
patriotistrana.cz PATRIOTI ?ESKé REPUBLIKY
nkp.cz Národní knihovna ?eské republiky
mzcr.cz Ministerstvo zdravotnictví ?eské republiky

kpv-cr.cz Alexa Rank History Chart

kpv-cr.cz aleax

kpv-cr.cz Html To Plain Text

KPV ?R – Konfederace politickych vězň? ?eské republiky Menu P?ejít k obsahu webu Aktuality Kdo jsme Vedení KPV ?R Informace pro ?leny KPV Fotoreportá?e Kontakt Pobo?ky Smute?ní oznámení Dne 20.1.2017 zem?ela vyrazná osobnost a dlouholetá p?edsedkyně Konfederace politickych vězň? MUDr. Nadě?da Kavalírová. ?est její památce. P?íspěvek byl publikován 23.1.2017 | Rubrika: Neza?azené | Autor: kpvcrcz. Kondolence p?edsedy Spole?nosti Vy?ehrad P?íspěvek byl publikován 23.1.2017 | Rubrika: Aktuality | Autor: kpvcrcz. Otev?eny dopis p?edsedovi Senátu dne 23.10.2013 P?íspěvek byl publikován 26.10.2013 | Rubrika: Reakce na sou?asné dění | Autor: kpvcrcz. Nejdel?í noc – 21. 8. 1968, vernisá? 29. 10. – 15. 11. 2013 Brno Ambicí těchto institucí není jen zopakovat známé skute?nosti o pr?běhu invaze pěti stát? Var?avské smlouvy, ale prezentovat také nové poznatky a zji?tění o vojenském obsazení ?eskoslovenska v noci z 20. na 21. 8. 1968. K tomu poslou?í i dosud nezve?ejněné snímky v Rakousku ?ijící nizozemské fotografky Okky Offerhaus, které v roce 2011 získal Národní archiv. Vystava se koná od 29. 10. do 15. 11. 2013 v Muzeu ?eského a slovenského exilu v Brně, ?tefánikova 22, a poté po?átkem prosince pokra?uje na Univerzitě obrany, Kounicova 44. Zd. K. P?íspěvek byl publikován 23.10.2013 | Rubrika: Vystavy | Autor: kpvcrcz. Den památky obětí komunistického re?imu — ?lověk v tísni: jsme proti ztrátě paměti P?íspěvek byl publikován 23.6.2013 | Rubrika: Dosud nevy?e?eno | Autor: kpvcrcz. Pozvánka na vystavu 2.7. — 26.8.2013: DIKTATURA VERSUS NADěJE Vystava je sou?ástí dlouhodobého vystavního projektu, jeho? první ?ást, zachycující 50. léta 20. století, byla ve?ejnosti p?edstavena na podzim roku 2009 v pra?ském Strahovském klá?te?e a poté putovala po ?eskych a moravskych diecézích. V letech 2011—2012 roz?í?il autorsky tym její ?asovy záběr o léta ?edesátá a? osmdesátá a profiloval ji také jako podnět k zamy?lení nad úlohou duchovních tradic v ?ivotě národa. Takto byla poprvé uvedena v listopadu loňského roku na Pape?ské univerzitě Svatého K?í?e v ?ímě. Velehradská prezentace p?edstavuje závěre?ny díl tohoto projektu a je nejen mou povinností, ale p?edev?ím ctí poděkovat touto cestou svym obětavym spolupracovník?m, archivá??m, historik?m, kně?ím, ?eholník?m a ?ádovym sestrám, v?em, kte?í byli ochotni pomoci, v?em, kte?í vystavu podpo?ili. Je zejména jejich zásluhou, ?e se poda?ilo tento vystavní projekt realizovat na vysoké odborné úrovni a zároveň i ob?anskym a neziskovym zp?sobem. Vladimíra Vaní?ková — kurátorka vystavy Zdroj: Zd.K. P?íspěvek byl publikován 14.6.2013 | Rubrika: Vystavy | Autor: kpvcrcz. Vystava III. odboj v ?eskoslovensku v Hradci Králové 21.6.2013 Otev?ení vystavy bude v pátek 21. ?ervna 2013 od 16,00 hodin pod zá?titou místop?edsedy Evropského parlamentu pana Ing. Old?icha Vlasáka, za ú?asti místop?edsedy Konfederace politickych vězň? ?R Zdeňka Kova?íka a Regionálního klubu Mladych konzervativc? v Hradci Králové. Zdroj: ZdK P?íspěvek byl publikován 7.6.2013 | Rubrika: Akce KPV 2006 | Autor: kpvcrcz. ?ádáme radu úSTRu Usnesení ze zasedání Rady KPV ?R dne 15. 05. 2013 1— Nesouhlasíme s personálními změnami, které od svého nástupu do funkce provádí sou?asná ?editelka Mgr. Foglová. Tyto změny jsou ke ?kodě fungování úSTR. 2 — Nesouhlasíme s tiskovou zprávou Rady úSTR ze dne 6. 5. 2013 k p?edlo?ené koncepci Pavly Foglové. Nesouhlasíme s vysvětlením ?editelky Mgr. Foglové, ohledně jejího plagiátorství, které se tyká její p?edlo?ené koncepce úSTR, prezentované na jednání Rady úSTR p?i jejím zvolení. ?ádáme, aby zvá?ila své dal?í setrvání ve funkci ?editelky úSTR. 3 — ?ádáme Radu úSTR, aby bezodkladně vypsala vyběrové ?ízení na funkci ?editele úSTR. 4 — ?ádáme ?leny Rady úSTR, kte?í volbou Mgr. Foglové na funkci ?editelky úSTR, destabilizovali chod ústavu pro studium totalitních re?im?, aby zvá?ili své dal?í p?sobení v Radě úSTR. 5— ?ádáme, aby prozatímním ?ízením ústavu pro studium totalitních re?im? byl pově?en byvaly první náměstek plk. PhDr. Eduard Stehlík, ktery je nezpochybnitelně odborně kvalifikovanou osobou. V Praze dne 15. 05. 2013 Ing. Franti?ek ?edivy- místop?edseda KPV ?R — odsouhlaseno v?emi zástupci pobo?ek KPV ?R P?íspěvek byl publikován 17.5.2013 | Rubrika: Reakce na sou?asné dění | Autor: kpvcrcz. ?ili a ?ijí mezi námi V květnu 2013 si p?ipomínáme vyznamné ?ivotní vyro?í jezuitského knězeP. doc. PhDr. Karel ?íha. Své neuvě?itelné devadesátiny oslavuje zcela nenápadně ve stínuna?eho poutního místa, kde p?sobí od 1. 9. 1998. Pochází z Radkova v okrese ??ár nad Sázavou, kde se narodil 11. května 1923. Dojezuitského ?ádu vstoupil 5. listopadu 1946. Kně?ské svěcení p?ijal 29. 8. 1967 v německém G?rlitzu. Od roku 1968 absolvoval v cizině plné jezuitské studium a? k doktorátu z filozofie v Innsbrucku (1972). P?sobil v rakouském a italském exilu jako duchovní správce, jako prefekt a druhy spirituál ?eské teologické koleje Nepomucenum v ?ímě a jako spolupracovník Vatikánského rozhlasu. Po svém návratu do vlasti vedl v letech 1990 a? 1997 Katedru filozofie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde byl 12. 11. 1997 jmenován docentem pro obor dějiny filozofie. Habilitoval se prací Identita a relevance. V roce 2001 byl emeritován.AD MULTOS ANNOS! Josef Pala (Zd. K.) P?íspěvek byl publikován 1.5.2013 | Rubrika: Osobnosti III. odboje | Autor: kpvcrcz. Zeman bude hájit majora Zemana, myslí si politicky vězeň Obhajoba normalizace ze strany ústavu pro studium totality m??e skon?it i rehabilitací seriálu o majoru Zemanovi. Myslí si to p?edák někdej?ích politickych vězň? Leo ?ídek. Osmdesátilety místop?edseda Konfederace politickych vězň? Leo ?ídek byl zat?en v roce 1952 a o rok později odsouzen v procesu s údajnou protistátní skupinou. Soud ho poslal na osm let do vězení za plánování ilegálního p?echodu hranic, sedm let z tohoto trestu strávil v uranovych dolech. Po propu?tění musel pracovat jako dla?di? a pat?i?né uplatnění nemohl najít ani za normalizace, kdy pracoval jako zásobova?. Jak hodnotíte změny ve slo?ení rady ústavu pro studium totalitních re?im? (úSTR)? Jako drastickou ?istku, kterou provedl levicí ovládany Senát. Obávám se ale, ?e jde jen o p?edzvěst ně?eho hor?ího. ?eho? Nyní chce ústav za?ít obhajovat období normalizace jako docela ne?kodnou dobu, v ní? se ka?dy z nás mohl do jisté míry realizovat. Tohle zpolitizování v?eobecné nostalgie po údajně bezstarostné době je jen p?ípravou pro poklidné p?evzetí moci sociálními demokraty a komunisty. ústav chce ?analyzovat ?ivot oby?ejného ?lověka za normalizace“, aby se ukázalo, ?e nám za normalizace nebylo a? tak zle. Velká ?ást národa tento názor ráda p?ijme, zvlá?? kdy? u? se nebude tolik mluvit o samotné podstatě normalizace: o pronásledování ze strany StB, nábo?enské nesvobodě, nemo?nosti cestovat a soukromě podnikat ?i svobodně demonstrovat proti re?imu. Myslíte, ?e po p?í?tích volbách m??e z ústavu zaznít, ?e ostudny normaliza?ní seriál T?icet p?ípad? majora Zemana vlastně není...

kpv-cr.cz Whois

% (c) 2006-2017 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.2
% Timestamp: Wed Sep 27 14:41:19 2017
domain: kpv-cr.cz
registrant: SB:KPVCZ
admin-c: RHUSAK
nsset: NSS:GLOBE-SGLO000001:1
keyset: A24-KEYSET
registrar: REG-ACTIVE24
registered: 02.02.2004 17:50:00
changed: 28.05.2014 15:13:22
expire: 02.02.2018
contact: SB:KPVCZ
org: Konfederace politickych veznu
name: Konfederace politickych veznu
address: ?krétova 6
address: Praha 2
address: 120 00
address: CZ
e-mail: ustredi@kpv-cr.cz
registrar: REG-ZONER
created: 17.12.2003 10:50:00
changed: 28.05.2014 15:27:53
contact: RHUSAK
name: Rudolf Husák
address: ?almanova 1
address: Praha 4
address: 147 00
address: CZ
e-mail: ustredi-kpv@volny.cz
registrar: REG-ZONER
created: 17.12.2003 10:20:00
nsset: NSS:GLOBE-SGLO000001:1
nserver: beta.ns.active24.cz (81.0.238.27, 2001:1528:151::12)
nserver: gama.ns.active24.sk
nserver: alfa.ns.active24.cz (81.95.96.2, 2a02:4a8:ac24:100::96:2)
tech-c: ACTIVE24
registrar: REG-ACTIVE24
created: 01.10.2007 02:00:00
changed: 19.07.2011 15:27:33
contact: ACTIVE24
org: ACTIVE 24, s.r.o.
name: ACTIVE 24, s.r.o.
address: Sokolovská 394/17
address: Praha 8
address: 186 00
address: CZ
phone: +420.234262000
fax-no: +420.234262009
registrar: REG-ACTIVE24
created: 29.04.2008 12:35:02
changed: 28.11.2012 15:33:24
keyset: A24-KEYSET
dnskey: 257 3 5 AwEAAaZg1mHVw0d/qllyQBGqnRGJGRbL/51OuJ/QmAwt5VACOeIbRjAOfZ5RDvnjc9IekSVgXiSjDuO+gSm63bvFHTiGLKUnJD03TmB12oOctDB0pMs0eQT+2HoKdkgmqipzqYssVZOdcb/t/NP3fq3xLdYlJgTBmx1769NsyF602her5PSojVcxRjUlqqA4zNmN9K2r6+xrbhSHf0+dGC2u8O4bW1qGEoeo2M+xr7oUiUL8yH5n0DbhxcribLcuGro1LTn4s3P9xTYGSRb0Pd9rK0s7csb7FxyGdwsOqmZr47t3UQn2pp8q4guca2ef/hjevkq+wVZv/eUHhu6FzMCYTqc=
tech-c: ACTIVE24
registrar: REG-ACTIVE24
created: 26.11.2008 14:12:02
changed: 07.10.2011 21:51:1


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en